Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Žižka Home Apartments (ŽHA)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého pronájmu a reklamační řád (dále jen „VOP“) vydává společnost JAN.Ž.IM.GROUP a.s. se sídlem Praha 3, Husitská, PSČ 130 00, IČ 27598578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11100 (dále jen „ŽHA“ nebo „Pronajímatel“), která je vlastníkem stavby:

a) Žižkov, č.p. 33, bytový dům, stojící na pozemku p. č. 383, k.ú. Žižkov, obec Praha, v ulici Husitská 33/34, Praha 3

1.2. Tyto VOP stanoví podmínky rezervace nájmu bytů v ŽHA pro krátkodobé nájmy a související práva a povinnosti vyplývající z takové rezervace mezi Pronajímatelem a klientem.

1.3. Tyto VOP se vztahují na rezervaci nájmu na dobu určitou, a to minimálně na dobu 3 dnů a maximálně na dobu 2 měsíců.

2. REZERVACE NÁJMU

2.1. Rezervaci nájmu (uzavření rezervační smlouvy) bytu je možné uskutečnit formou:

a) online rezervace na webových stránkách ŽHA

b) zaslání poptávky z webových stránek ŽHA

c) zaslání emailu na adresu apartments@zizkahomeapartments.cz

d) telefonické rezervace u obchodních zástupců.

2.2. Klient není oprávněn vybrat si konkrétní byt; byt je přidělen na základě informace o počtu osob a termínu nájmu. Vybavení bytů je popsáno a znázorněno na webových stránkách ŽHA.

2.3. Před předáním bytu do užívání na dobu, na kterou byl nájem zarezervován, bude mezi ŽHA a klientem sepsána Smlouva o ubytování (dále jen „Smlouva“). Znění Smlouvy (bez údajů o konkrétním bytu, délce nájmu, nájemném a cenách za služby) je přílohou č.1 těchto VOP.

2.4. Klient musí při rezervaci uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (e-mail, telefon) a zvolit způsob platby.

2.5. Závazná rezervace je provedena až po úhradě zálohy, a to v hotovosti nebo bankovním převodem, vkladem na účet, platební kartou či platební kartou přes internet. ŽHA přijímá platební karty VISA, Master Card. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla částka připsána na účet ŽHA. Úhradou zálohy dává klient na vědomí, že se seznámil s VOP (VOP jsou dostupné v objektu ŽHA), souhlasí s nimi a bere je na vědomí. Při neuhrazení zálohy ve stanovené lhůtě je rezervace nezávazná a ŽHA je oprávněn rezervaci zrušit.

2.6. Výši zálohy nájemného určuje Pronajímatel a vždy odpovídá minimálně výši nájemného za jeden den nájmu.

2.7. Záloha je dílčí platbou sjednané výše nájemného.

3. NÁJEMNÉ

3.1. Aktuální ceník nájemného je k dispozici na ŽHA. Platby nájemného je možno provádět v CZK. Transakce platebními kartami jsou prováděny v CZK.

3.2. Klient se zavazuje, že nájemné za celou sjednanou dobu nájmu, potvrzené na základě rezervace a uvedené ve Smlouvě zaplatí před předáním bytu k užívání.

4. SJEDNANÉ SLUŽBY

4.1. Případná sleva z nájemného vyhlášená ŽHA po rezervaci nájmu klientem, nezakládá právo klienta na novou, tedy zlevněnou výši nájemného.

4.2. Zařízení bytů, které je prezentováno v propagačních materiálech nebo na webových stránkách ŽHA je pouze informativní, v průběhu roku mohou nastat změny. Protože se může jednat o nepodstatné změny nemající zásadní vliv na kvalitu bydlení, nezakládá se touto skutečností důvod klienta k reklamaci s cílem získání finanční kompenzace.

5. POVINNOSTI KLIENTA

5.1. Povinností klienta je uhradit eventuální škodu na vybavení bytu nebo společných prostorách, kterou způsobil.

5.2. Klient je povinen dodržovat Ubytovací řád, který je k dispozici na recepci ŽHA a je přílohou smlouvy.

5.3. Klient je povinen dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách ŽHA.

5.4. V celé objektu Husitská 33 je přísný zákaz zvířat.

6. ZRUŠENÍ REZERVACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Ke zrušení rezervace ze strany ŽHA může dojít pouze z důvodu nepředvídatelných mimořádných okolností. V takovém případě ŽHA klienta o zrušení rezervace ihned informuje a klient obdrží zpět neprodleně a bez zbytečného odkladu všechny platby, které ŽHA zaslal. Pro vrácení plateb použije ŽHA primárně stejný platební prostředek, který klient použil pro zaplacení plateb (zálohy), pokud se ŽHA s klientem nedohodne jinak. V žádném případě klientovi nevzniknou další náklady.

6.2. Klient má právo od rezervační smlouvy odstoupit (zrušit rezervaci) bez udání důvodu nejpozději 7 dní před datem, na který byl byt rezervován.

6.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od rezervační smlouvy musí klient o svém rozhodnutí informovat společnost JAN.Ž.IM.GROUP a.s., Husitská 33/34, 130 00 Praha 3, Česká republika formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailu).

6.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.5. Pokud klient odstoupí od této smlouvy ve lhůtě dle čl. 6.2, vrátí mu ŽHA bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl ŽHA informován o rozhodnutí klienta odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od klienta obdržel. Pro vrácení plateb použije ŽHA primárně stejný platební prostředek, který klient použil pro zaplacení plateb (zálohy), pokud se ŽHA s klientem nedohodne jinak. V žádném případě klientovi nevzniknou další náklady.

6.6. Klient má rovněž právo odstoupit od smlouvy (zrušit rezervaci) také kdykoliv po uplynutí lhůty uvedené v čl. 6.2. a zároveň před uzavřením Smlouvy, avšak v tomto případě záloha zaplacená klientem propadá ve prospěch ŽHA.

6.7. Záloha zaplacená klientem propadá ve prospěch ŽHA také v případě, že klient se bez závažných důvodů nedostaví k převzetí bytu do nájmu, resp. K uzavření a podepsání Smlouvy.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Pronajímatel je povinen klienta řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu se Smlouvou spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

7.2. Reklamující klient se tímto zavazuje, že veškeré skutečnosti, které uvede ve své reklamaci, stížnosti či jinde budou pravdivé v souladu se skutečností.

7.3. Pokud bude reklamace shledána oprávněnou (bude uznána), náklady šetření reklamace nese v plné výši ŽHA.

7.4. Reklamující klient bere na vědomí, že svou reklamaci může uplatnit jen písemnou formou, a to pouze podobu sjednaného nájmu, některým z následujících způsobů:

a) osobním předáním v objektu ŽHA

b) e-mailem na adresu: apartments@zizkahomeapartments.cz

c) doporučeným dopisem na adresu: JAN.Ž.IM.GROUP a.s., Husitská 33/34, 130 00 Praha 3, Česká republika

7.5. Předmětem reklamace za účelem finanční kompenzace nemohou být události v důsledku zásahu vyšší moci.

8. DALŠÍ PODMÍNKY

8.1. Klientovi bude byt předán k prvnímu dni sjednaného nájmu. V případě, že by se klient nemohl k předání bytu dostavit do 20 hodin v dohodnutý den, je nutné tuto skutečnost nejpozději do 14:00 hod. nahlásit ŽHA a dohodnout se s pověřeným zaměstnancem ŽHA na předání.

8.2. Podpisem smlouvy vyslovuje klient souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění ARA shromažďoval a zpracovával osobní údaje klienta v rozsahu uvedeném na smlouvě, tj. titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo pasu, číslo platební karty, elektronickou adresu či telefonní číslo pro kontakt, popřípadě jinou kontaktní adresu. Tyto osobní údaje je ŽHA oprávněn uchovávat po dobu 5ti let a po uplynutí této doby je povinen tyto údaje zákazníka skartovat.

8.3. Dále je ŽHA oprávněn tyto osobní údaje použít k nabídce poskytovaných služeb pro následující období. Klient má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle zákona č. 101/2002 Sb. Klient má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoli písemnou formou odvolat.

8.4. ŽHA si vyhrazuje právo provést předběžnou autorizaci platební karty (ověření platnosti platební karty a finančního krytí k zaplacení nájemného) při potvrzení rezervace.

8.5. Klient potvrzuje podpisem Smlouvy, emailovou objednávkou, online rezervací nebo úhradou zálohy, že jsou mu VOP včetně příloh známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

8.6. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8.7. Nájemce má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. KONTAKTY

Provozní doba ŽHA
Pondělí – Pátek : 14:00 – 16:00
Adresa: Žižka Home Apartments, Husitská 33/34, 130 00 Praha 3
Tel.:(+420) 603 768 900
E-mail: apartments@zizkahomeapartments.cz
Provozovatel: JAN.Ž.IM.GROUP a.s. se sídlem Praha 3, Husitská, PSČ 130 00, IČ 27598578
Tyto VOP jsou v platnosti a účinnosti od 20.4.2018 a jsou k dispozici v objektu ŽHA.